Datu apstrāde

Datu pārzinis ir SIA “Biznesa augstskola Turība”, turpmāk Augstskola, reģistrācijas Nr.40003135880, adrese Graudu iela 68, Rīga, LV-1058, www.turiba.lv.

Kontaktpersona datu apstrādes jautājumos: attīstības direktore Vineta Vītoliņa, e-pasts: [email protected], tālr.: 67606102

Datu aizsardzības speciālists: e-pasts: [email protected], tālr.: 67622551

Personas datu apstrādes nolūks informēšana par piedāvājumiem un jaunumiem Biznesa augstskolā Turība.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Jums ir tiesības pieprasīt Augstskolai piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu savam lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Ar jautājumiem par savu personas datu apstrādi vai par pieļautajiem pārkāpumiem savu personas datu apstrādē esat tiesīgs vērsties ar iesniegumu pie Augstskolas norādītās kontaktpersonas datu apstrādes jautājumos, datu aizsardzības speciālista vai iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.

Jūsu personas dati tiek izmantoti tikai augstāk atzīmētajām datu apstrādēm. Jums ir tiesības šo piekrišanu atsaukt jebkurā laikā bez nelabvēlīgām sekām, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi [email protected]. Piekrišanas atsaukums neietekmēs apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

Personas datu apstrādes un aizsardzības politika